skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Fragments: Functional and Structural Roles of Their Coevolution Networks.(Research Article)

Dib, Linda ; Carbone, Alessandra

PLoS ONE, Nov 5, 2012, Vol.7(11), p.e48124 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048124

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Fragments: Functional and Structural Roles of Their Coevolution Networks.(Research Article)

Dib, Linda ; Carbone, Alessandra

PLoS ONE, Nov 5, 2012, Vol.7(11), p.e48124 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048124

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Fragments: Functional and Structural Roles of Their Coevolution Networks

Dib, Linda ; Carbone, Alessandra

PLoS One, Nov 2012, Vol.7(11), p.e48124 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048124

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Fragments: Functional and Structural Roles of Their Coevolution Networks (Coevolution of Protein Fragments)

Dib, Linda ; Carbone, Alessandra; Promponas, Vasilis J. (Editor)

2012, Vol.7(11), p.e48124 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048124

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Fragments: Functional and Structural Roles of Their Coevolution Networks

Dib, Linda ; Carbone, Alessandra; Promponas, Vasilis J. (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048124 ; PMCID: 3489791 ; PMID: 23139761

Toàn văn sẵn có

6
Protein Fragments: Functional and Structural Roles of Their Coevolution Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Fragments: Functional and Structural Roles of Their Coevolution Networks

Dib, Linda ; Carbone, Alessandra; Promponas, Vasilis J.

PLoS ONE, 11/5/2012, Vol.7(11), p.e48124 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0048124

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein fragments: functional and structural roles of their coevolution networks

Dib, Linda ; Carbone, Alessandra

PloS one, 2012, Vol.7(11), pp.e48124 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23139761 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048124

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Fragments: Functional and Structural Roles of Their Coevolution Networks

Dib, Linda ; Carbone, Alessandra

PLoS ONE, 2012, Vol.7(11), p.e48124 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048124

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein fragments: functional and structural roles of their coevolution networks

Linda Dib ; Alessandra Carbone

PLoS ONE, Vol.7(11), p.e48124 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048124

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...