skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DsAAV8-mediated expression of glucagon-like peptide-1 in pancreatic beta-cells ameliorates streptozotocin-induced diabetes.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Riedel, M. J. ; Gaddy, D. F. ; Asadi, A. ; Robbins, P. D. ; Kieffer, T. J.

Gene Therapy, Feb, 2010, Vol.17(2), p.171(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0969-7128

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DsAAV8-mediated expression of glucagon-like peptide-1 in pancreatic beta-cells ameliorates streptozotocin-induced diabetes.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Riedel, M. J. ; Gaddy, D. F. ; Asadi, A. ; Robbins, P. D. ; Kieffer, T. J.

Gene Therapy, Feb, 2010, Vol.17(2), p.171(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0969-7128

Toàn văn sẵn có

3
DsAAV8-mediated expression of glucagon-like peptide-1 in pancreatic beta-cells ameliorates streptozotocin-induced diabetes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DsAAV8-mediated expression of glucagon-like peptide-1 in pancreatic beta-cells ameliorates streptozotocin-induced diabetes

Riedel, M J ; Gaddy, D F ; Asadi, A ; Robbins, P D ; Kieffer, T J

Gene Therapy, 2/2010, Vol.17(2), pp.171-180 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0969-7128 ; E-ISSN: 1476-5462 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/gt.2009.143

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DsAAV8-mediated expression of glucagon-like peptide-1 in pancreatic beta-cells ameliorates streptozotocin-induced diabetes

Riedel, M J ; Gaddy, D F ; Asadi, A ; Robbins, P D ; Kieffer, T J

Gene therapy, February 2010, Vol.17(2), pp.171-80 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1476-5462 ; PMID: 19865180 Version:1 ; DOI: 10.1038/gt.2009.143

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DsAAV8-mediated expression of glucagon-like peptide-1 in pancreatic beta-cells ameliorates streptozotocin-induced diabetes

M J Riedel ; D F Gaddy ; A Asadi ; P D Robbins ; T J Kieffer

Gene Therapy, 2009, Vol.17(2), p.171 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0969-7128 ; E-ISSN: 1476-5462 ; DOI: 10.1038/gt.2009.143

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...