skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Digital Rights Management and Content Development20045Edited by Bill Cope and Robin Freeman. Digital Rights Management and Content Development . Altona: Common Ground 2001. 166 pp., ISBN: 1863350772 A$40.00 soft cover The C‐2‐C Series, Book 2.4 (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Rights Management and Content Development20045Edited by Bill Cope and Robin Freeman. Digital Rights Management and Content Development . Altona: Common Ground 2001. 166 pp., ISBN: 1863350772 A$40.00 soft cover The C‐2‐C Series, Book 2.4 (Book review)

Calvert, Philip

Online Information Review, 04/2004, Vol.28(2), pp.164-165 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684520410539576

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Rights Management and Content Development

Online Information Review, 01 April 2004, Vol.28(2), pp.164-165 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520410539576

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Rights Management and Content Development

Calvert, Philip

Online Information Review, 2004, Vol.28(2), p.165 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/14684520410539576

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...