skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The trade creation effect of immigrants: evidence from the remarkable case of Spain.(Report)

Peri, Giovanni ; Requena - Silvente, Francisco

Canadian Journal of Economics, Nov, 2010, Vol.43(4), p.1433(27) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-4085

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The trade creation effect of immigrants: evidence from the remarkable case of Spain

Peri, Giovanni ; Requena-Silvente, Francisco

The Canadian Journal of Economics, Nov 2010, Vol.43(4), p.1433 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00084085

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The trade creation effect of immigrants: evidence from the remarkable case of Spain

Peri, Giovanni ; Requena-Silvente, Francisco

The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique, 1 November 2010, Vol.43(4), pp.1433-1459 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00084085 ; E-ISSN: 15405982

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The trade creation effect of immigrants: evidence from the remarkable case of Spain

Peri, Giovanni ; Requena-Silvente, Francisco

The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique, 1 November 2010, Vol.43(4), pp.1433-1459 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00084085 ; E-ISSN: 15405982

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The trade creation effect of immigrants: evidence from the remarkable case of Spain

Peri, Giovanni ; Requena-Silvente, Francisco

The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique, 1 November 2010, Vol.43(4), pp.1433-1459 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00084085 ; E-ISSN: 15405982

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The trade creation effect of immigrants: evidence from the remarkable case of Spain
. 

Peri, Giovanni ; Requena‐Silvente, Francisco

Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, November 2010, Vol.43(4), pp.1433-1459 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0008-4085 ; E-ISSN: 1540-5982 ; DOI: 10.1111/j.1540-5982.2010.01620.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The trade creation effect of immigrants evidence from the remarkable case of Spain

Peri, Giovanni; Requena Silvente, Francisco

The Canadian journal of economics, 2010, Vol.43(4), pp. 1433-1459 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0008-4085

Toàn văn sẵn có

8
The trade creation effect of immigrants: evidence from the remarkable case of Spain: The trade creation effect of immigrants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The trade creation effect of immigrants: evidence from the remarkable case of Spain: The trade creation effect of immigrants

Peri, Giovanni ; Requena-Silvente, Francisco

Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 11/2010, Vol.43(4), pp.1433-1459 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5982.2010.01620.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...