skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights into bedrock surface morphology using low-cost passive seismic surveys and integrated geostatistical analysis

Trevisani, S. ; Boaga, J. ; Agostini, L. ; Galgaro, A.

The Science of the Total Environment, Feb 1, 2017, Vol.578, p.186(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.041

Toàn văn sẵn có

2
Insights into bedrock surface morphology using low-cost passive seismic surveys and integrated geostatistical analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights into bedrock surface morphology using low-cost passive seismic surveys and integrated geostatistical analysis

Trevisani, S. ; Boaga, J. ; Agostini, L. ; Galgaro, A.

Science of The Total Environment, 02/2017, Vol.578, C, pp.186-202 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.11.041

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights into bedrock surface morphology using low-cost passive seismic surveys and integrated geostatistical analysis

Trevisani, S ; Boaga, J ; Agostini, L ; Galgaro, A

Science of the Total Environment, 01 February 2017, Vol.578, pp.186-202 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.041

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights into bedrock surface morphology using low-cost passive seismic surveys and integrated geostatistical analysis

Trevisani, S ; Boaga, J ; Agostini, L ; Galgaro, A

The Science of the total environment, 01 February 2017, Vol.578, pp.186-202 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 27863866 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.041

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...