skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Measure of American Religious Traditions: Theoretical and Measurement Considerations

Woodberry, Robert D. ; Park, Jerry Z. ; Kellstedt, Lyman A. ; Regnerus, Mark D. ; Steensland, Brian

Social Forces, 1 September 2012, Vol.91(1), pp.65-73 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00377732 ; E-ISSN: 15347605

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The measure of American religious traditions: theoretical and measurement considerations.(90th Anniversary Reflections)(Report)

Woodberry, Robert D. ; Park, Jerry Z. ; Kellstedt, Lyman A. ; Regnerus, Mark D. ; Steensland, Brian

Social Forces, Sept, 2012, Vol.91(1), p.65(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Measure of American Religious Traditions: Theoretical and Measurement Considerations

Woodberry, Robert D ; Park, Jerry Z ; Kellstedt, Lyman A ; Regnerus, Mark D ; Steensland, Brian

Social Forces, 2012, Vol. 91(1), pp.65-73 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/sos121

Toàn văn sẵn có

4
The Measure of American Religious Traditions: Theoretical and Measurement Considerations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Measure of American Religious Traditions: Theoretical and Measurement Considerations

Woodberry, R. D. ; Park, J. Z. ; Kellstedt, L. A. ; Regnerus, M. D. ; Steensland, B.

Social Forces, 09/01/2012, Vol.91(1), pp.65-73 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/sf/sos121

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Measure of American Religious Traditions: Theoretical and Measurement Considerations

Woodberry, Robert D ; Park, Jerry Z ; Kellstedt, Lyman A ; Regnerus, Mark D ; Steensland, Brian

Social Forces, September 2012, Vol.91(1), p.65 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/sos121

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...