skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three RNA Binding Proteins Form a Complex to Promote Differentiation of Germline Stem Cell Lineage in Drosophila (RNA-Binding Proteins and Germline Differentiation)

Chen, Di ; Wu, Chan ; Zhao, Shaowei ; Geng, Qing ; Gao, Yu ; Li, Xin ; Zhang, Yang ; Wang, Zhaohui; Fuller, Margaret T. (Editor)

2014, Vol.10(11), p.e1004797 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004797

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three RNA Binding Proteins Form a Complex to Promote Differentiation of Germline Stem Cell Lineage in Drosophila

Chen, Di ; Wu, Chan ; Zhao, Shaowei ; Geng, Qing ; Gao, Yu ; Li, Xin ; Zhang, Yang ; Wang, Zhaohui; Fuller, Margaret T. (editor)

PLoS Genetics, 2014, Vol.10(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004797 ; PMCID: 4238977 ; PMID: 25412508

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three RNA binding proteins form a complex to promote differentiation of germline stem cell lineage in Drosophila.(Report)

Chen, Di ; Wu, Chan ; Zhao, Shaowei ; Geng, Qing ; Gao, Yu ; Li, Xin ; Zhang, Yang ; Wang, Zhaohui

PLoS Genetics, Nov, 2014, Vol.10(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004797

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three RNA binding proteins form a complex to promote differentiation of germline stem cell lineage in Drosophila.(Report)

Chen, Di ; Wu, Chan ; Zhao, Shaowei ; Geng, Qing ; Gao, Yu ; Li, Xin ; Zhang, Yang ; Wang, Zhaohui

PLoS Genetics, 2014, Vol.10(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004797

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Species richness and relative species abundance of Nymphalidae (Lepidoptera) in three forests with different perturbations in the North-Central Caribbean of Costa Rica

Stephen, Carolyn ; Sánchez, Ragde

Revista de Biología Tropical, 01 September 2014, Vol.62(3), pp.919-928 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

6
Three RNA Binding Proteins Form a Complex to Promote Differentiation of Germline Stem Cell Lineage in Drosophila
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three RNA Binding Proteins Form a Complex to Promote Differentiation of Germline Stem Cell Lineage in Drosophila

Chen, Di ; Wu, Chan ; Zhao, Shaowei ; Geng, Qing ; Gao, Yu ; Li, Xin ; Zhang, Yang ; Wang, Zhaohui; Fuller, Margaret T.

PLoS Genetics, 11/20/2014, Vol.10(11), p.e1004797 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1004797

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three RNA binding proteins form a complex to promote differentiation of germline stem cell lineage in Drosophila

Chen, Di ; Wu, Chan ; Zhao, Shaowei ; Geng, Qing ; Gao, Yu ; Li, Xin ; Zhang, Yang ; Wang, Zhaohui

PLoS genetics, November 2014, Vol.10(11), pp.e1004797 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7404 ; PMID: 25412508 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004797

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three RNA binding proteins form a complex to promote differentiation of germline stem cell lineage in Drosophila

Di Chen ; Chan Wu ; Shaowei Zhao ; Qing Geng ; Yu Gao ; Xin Li ; Yang Zhang ; Zhaohui Wang

PLoS Genetics, 01 November 2014, Vol.10(11), p.e1004797 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004797

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three RNA Binding Proteins Form a Complex to Promote Differentiation of Germline Stem Cell Lineage in Drosophila

Chen, Di ; Wu, Chan ; Zhao, Shaowei ; Geng, Qing ; Gao, Yu ; Li, Xin ; Zhang, Yang ; Wang, Zhaohui

PLoS Genetics, Nov 2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15537390 ; E-ISSN: 15537404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004797

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...