skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting the Loewenstein occupational therapy cognitive assessment using distributed user interfaces

Tesoriero, Ricardo ; Gallud Lazaro, Jose A. ; Altalhi, Abdulrahman H.

Disability and Rehabilitation, 13 February 2017, Vol.39(4), p.389-397 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis Group

ISSN: 0963-8288 ; E-ISSN: 1464-5165 ; DOI: 10.3109/09638288.2014.949354

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting the Loewenstein occupational therapy cognitive assessment using distributed user interfaces

Tesoriero, Ricardo ; Gallud Lazaro, Jose A ; Altalhi, Abdulrahman H

Disability and rehabilitation, February 2017, Vol.39(4), pp.389-397 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1464-5165 ; PMID: 25113572 Version:1 ; DOI: 10.3109/09638288.2014.949354

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...