skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applicability of the unified theory of acceptance and use of technology in music streaming services for young users

Herrero, Eliane

REMark, Jan-Mar 2019, Vol.18(1), pp.147-162 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 21775184 ; DOI: 10.5585/remark.v18i1.4031

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aplicabilidade da teoria unificada de aceitação e uso da tecnologia em serviços de streaming musical em jovens usuários

Herrero, Eliane

REMark, Jan-Mar 2019, Vol.18(1), pp.147-162 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 21775184 ; DOI: 10.5585/remark.v18i1.4031

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPLICABILITY OF THE UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY IN MUSIC STREAMING SERVICES FOR YOUNG USERS/APLICABILIDADE DA TEORIA UNIFICADA DE ACEITACAO E USO DA TECNOLOGIA EM SERVICOS DE STREAMING MUSICAL EM JOVENS USUARIOS.(texto en portugues)(Ensayo)

Contreras Pinochet, Luis Hernan ; Neves Nunes, Guilherme ; Herrero, Eliane

REMark. Revista Brasileira de Marketing, 2019, Vol.18(1), p.147(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

DOI: 10.5585/remark.v18i1.4031

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...