skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reevaluation of Dystrophin Localization in the Mouse Retina
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reevaluation of Dystrophin Localization in the Mouse Retina

Wersinger, Eric ; Bordais, Agnès ; Schwab, Yannick ; Sene, Abdoulaye ; Bénard, Romain ; Alunni, Violaine ; Sahel, José-Alain ; Rendon, Alvaro ; Roux, Michel J.

Investigative Opthalmology & Visual Science, 10/01/2011, Vol.52(11), p.7901 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1552-5783 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1167/iovs.11-7519

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reevaluation of dystrophin localization in the mouse retina

Wersinger, Eric ; Bordais, Agnès ; Schwab, Yannick ; Sene, Abdoulaye ; Bénard, Romain ; Alunni, Violaine ; Sahel, José-Alain ; Rendon, Alvaro ; Roux, Michel J

Investigative ophthalmology & visual science, 07 October 2011, Vol.52(11), pp.7901-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1552-5783 ; PMID: 21896869 Version:1 ; DOI: 10.1167/iovs.11-7519

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...