skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HAZOP-based identification of events in use cases

Jurkiewicz, Jakub ; Nawrocki, Jerzy ; Ochodek, Mirosław ; Głowacki, Tomasz

Empirical Software Engineering, 2015, Vol.20(1), pp.82-109 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-013-9277-5

Toàn văn sẵn có

2
HAZOP-based identification of events in use cases: An empirical study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HAZOP-based identification of events in use cases: An empirical study

Jurkiewicz, Jakub ; Nawrocki, Jerzy ; Ochodek, Mirosław ; Głowacki, Tomasz

Empirical Software Engineering, 2/2015, Vol.20(1), pp.82-109 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10664-013-9277-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...