skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mechanics of intermittent methane venting at South Hydrate Ridge inferred from 4D seismic surveying

Bangs, Nathan L. B. ; Hornbach, Matthew J. ; Berndt, Christian

Earth and Planetary Science Letters, Oct 1, 2011, Vol.310(1-2), p.105(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-821X

Toàn văn sẵn có

2
The mechanics of intermittent methane venting at South Hydrate Ridge inferred from 4D seismic surveying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mechanics of intermittent methane venting at South Hydrate Ridge inferred from 4D seismic surveying

Bangs, Nathan L.B. ; Hornbach, Matthew J. ; Berndt, Christian

Earth and Planetary Science Letters, 10/2011, Vol.310(1-2), pp.105-112 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0012821X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2011.06.022

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mechanics of intermittent methane venting at South Hydrate Ridge inferred from 4D seismic surveying

Bangs, Nathan L.B ; Hornbach, Matthew J ; Berndt, Christian

Earth and Planetary Science Letters, 2011, Vol.310(1), pp.105-112 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0012-821X ; E-ISSN: 1385-013X ; DOI: 10.1016/j.epsl.2011.06.022

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...