skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uso de hipnoticos durante la titulacion con presion positiva en la via aerea superior

Franklin Estuardo Escobar Cordoba

Salud Uninorte, May 2015, Vol.31(2) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 20117531

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uso de hipnóticos durante la titulación con presión positiva en la vía aérea superior

Franklin Escobar-Córdoba ; Diógenes Algarín-Crespo ; Karim Córdoba Nieto

Salud Uninorte, 01 January 2015, Vol.31(2), pp.347-357 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0120-5552 ; E-ISSN: 2011-7531

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...