skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of second-generation ebook readers

Chris Gibson ; Forbes Gibb

The Electronic Library, 2011, Vol.29(3), p.303-319 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640471111141061

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of second-generation ebook readers

Gibson, Chris ; Gibb, Forbes

The Electronic Library, 07 June 2011, Vol.29(3), pp.303-319 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471111141061

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of second-generation ebook readers.(Report)

Gibson, Chris ; Gibb, Forbes

The Electronic Library, June, 2011, Vol.29(3), p.303(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0264-0473

Toàn văn sẵn có

4
An evaluation of second‐generation ebook readers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of second‐generation ebook readers

Gibson, Chris ; Gibb, Forbes

The Electronic Library, 06/07/2011, Vol.29(3), pp.303-319 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640471111141061

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...