skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upstream regulators of the Hippo pathway

Yu, Fa-Xing ; Mo, Jung-Soon ; Guan, Kun-Liang

Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15 November 2012, Vol.11(22), pp.4097-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1551-4005 ; PMID: 23075495 Version:1 ; DOI: 10.4161/cc.22322

Toàn văn sẵn có

2
Elite control of HIV: p21 (waf-1/cip-1) at its best
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elite control of HIV: p21 (waf-1/cip-1) at its best

Yu, Xu G. ; Lichterfeld, Mathias

Cell Cycle, 11/15/2012, Vol.11(22), pp.4097-4098 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1538-4101 ; E-ISSN: 1551-4005 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4161/cc.22322

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elite control of HIV: p21 (waf-1/cip-1) at its best

Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

Cell Cycle, 15 November 2012, Vol.11(22), pp.4097-4098 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1538-4101 ; E-ISSN: 1551-4005 ; DOI: 10.4161/cc.22322

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upstream regulators of the Hippo pathway

Yu, Fa-Xing ; Mo, Jung-Soon ; Guan, Kun-Liang

Cell Cycle, 2012, Vol.11(22), p.4097-4098 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1538-4101 ; E-ISSN: 1551-4005 ; DOI: 10.4161/cc.22322 ; PMCID: 3524194 ; PMID: 23075495

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...