skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination of Polish national parks with heavy metals.(Report)

Staszewski, Tomasz ; Aukasik, Waodzimierz ; Kubiesa, Piotr

Environmental Monitoring and Assessment, July, 2012, Vol.184(7), p.4597(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-6369

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination of Polish national parks with heavy metals.(Report)

Staszewski, Tomasz ; Aukasik, Waodzimierz ; Kubiesa, Piotr

Environmental Monitoring and Assessment, July, 2012, Vol.184(7), p.4597(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-6369

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination of Polish national parks with heavy metals

Staszewski, Tomasz ; Łukasik, Włodzimierz ; Kubiesa, Piotr

Environmental Monitoring and Assessment, 2012, Vol.184(7), pp.4597-4608 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-011-2288-z

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination of Polish national parks with heavy metals

Staszewski, Tomasz ; Łukasik, Włodzimierz ; Kubiesa, Piotr

Environmental monitoring and assessment, July 2012, Vol.184(7), pp.4597-608 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-2959 ; PMID: 21842164 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10661-011-2288-z

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination of Polish national parks with heavy metals

Staszewski, Tomasz ; Ukasik, Wodzimierz ; Kubiesa, Piotr

Environmental Monitoring and Assessment, Jul 2012, Vol.184(7), pp.4597-608 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0167-6369 ; DOI: 10.1007/s10661-011-2288-z

Toàn văn sẵn có

6
Contamination of Polish national parks with heavy metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination of Polish national parks with heavy metals

Staszewski, Tomasz ; Łukasik, Włodzimierz ; Kubiesa, Piotr

Environmental Monitoring and Assessment, 7/2012, Vol.184(7), pp.4597-4608 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10661-011-2288-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...