skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability Criteria for Product Microstructures Formed on Gaseous Reduction of Solid Metal Oxides

Hayes, Peter

Metallurgical and Materials Transactions B, 2010, Vol.41(1), pp.19-34 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1073-5615 ; E-ISSN: 1543-1916 ; DOI: 10.1007/s11663-009-9301-8

Toàn văn sẵn có

2
Stability Criteria for Product Microstructures Formed on Gaseous Reduction of Solid Metal Oxides
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability Criteria for Product Microstructures Formed on Gaseous Reduction of Solid Metal Oxides

Hayes, Peter C.

Metallurgical and Materials Transactions B, 2/2010, Vol.41(1), pp.19-34 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1073-5615 ; E-ISSN: 1543-1916 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11663-009-9301-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...