skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Sagacious beyond praise"? Winfield Scott and Anglo-American-Canadian border diplomacy, 1837-1860

Kaufman, Scott ; Soares, John A. , Jr.

Diplomatic History, Jan, 2006, Vol.30(1), p.57-82 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0145-2096

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Sagacious Beyond Praise”? Winfield Scott and Anglo‐American‐Canadian Border Diplomacy, 1837–1860

Kaufman, Scott ; Soares, John A.

Diplomatic History, January 2006, Vol.30(1), pp.57-82 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/j.1467-7709.2006.00538.x

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Sagacious Beyond Praise"? Winfield Scott and Anglo-American-Canadian Border Diplomacy, 1837–1860

Kaufman, Scott ; Soares, John A.

Diplomatic History, 1 January 2006, Vol.30(1), pp.57-82 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01452096 ; E-ISSN: 14677709

Toàn văn không sẵn có

4
"Sagacious Beyond Praise"? Winfield Scott and Anglo-American-Canadian Border Diplomacy, 1837-1860
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Sagacious Beyond Praise"? Winfield Scott and Anglo-American-Canadian Border Diplomacy, 1837-1860

Kaufman, Scott ; Soares, John a.

Diplomatic History, 01/2006, Vol.30(1), pp.57-82 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-7709.2006.00538.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...