skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

항공기 디지털 네트워크 시스템 보안 문제점과 사이버 대응 전략 ( Security Problems in Aircraft Digital Network System and Cybersecurity Strategies )

임인규 ; In-kyu Lim ; 강자영 ; Ja-young Kang

한국항행학회논문지, 2017, Vol.21(6), p.633

KSI (Hanguk Haksul Chungbo)

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

항공기 디지털 네트워크 시스템 보안 문제점과 사이버 대응 전략

임인규 ; 강자영 ; Lim, In-Kyu ; Kang, Ja-Young

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(6), pp.633-637

KISTI (Korea Science Collection)

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...