skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON ALMOST PARA-COSYMPLECTIC MANIFOLDS

Dacko, Piotr

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 June 2004, Vol.28(1), pp.193-213

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON ALMOST PARA-COSYMPLECTIC MANIFOLDS

Dacko, Piotr

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 June 2004, Vol.28(1), pp.193-213

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON ALMOST PARA-COSYMPLECTIC MANIFOLDS

Dacko, Piotr

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 June 2004, Vol.28(1), pp.193-213

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On almost para-cosymplectic manifolds

Dacko, Piotr

Tsukuba J. Math. 28, no. 1 (2004), 193-213

Project Euclid

ISSN: 0387-4982 ; E-ISSN: 2423-821X ; DOI: doi:10.21099/tkbjm/1496164721

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...