skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-elements atmospheric deposition study in Albania.(Report)

Qarri, Flora ; Lazo, Pranvera ; Stafilov, Trajce ; Frontasyeva, Marina ; Harmens, Harry ; Bekteshi, Lirim ; Baceva, Katerina ; Goryainova, Zoya

Environmental Science and Pollution Research, Feb, 2014, Vol.21(4), p.2506(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0944-1344

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-elements atmospheric deposition study in Albania

Qarri, Flora ; Lazo, Pranvera ; Stafilov, Trajce ; Frontasyeva, Marina ; Harmens, Harry ; Bekteshi, Lirim ; Baceva, Katerina ; Goryainova, Zoya

Environmental science and pollution research international, February 2014, Vol.21(4), pp.2506-18 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 24081920 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-013-2091-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-elements atmospheric deposition study in Albania

Qarri, Flora ; Lazo, Pranvera ; Stafilov, Trajce ; Frontasyeva, Marina ; Harmens, Harry ; Bekteshi, Lirim ; Baceva, Katerina ; Goryainova, Zoya

Environmental Science and Pollution Research International, Feb 2014, Vol.21(4), pp.2506-18 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09441344 ; DOI: 10.1007/s11356-013-2091-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-elements atmospheric deposition study in Albania

Qarri , Flora ; Lazo , Pranvera ; Stafilov , Trajce ; Frontasyeva , Marina ; Harmens , Harry ; Bekteshi , Lirim ; Baceva , Katerina ; Goryainova , Zoya

Environmental science and pollution research, 2014, Vol.21(4), pp.2506-2518 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0944-1344

Toàn văn sẵn có

5
Multi-elements atmospheric deposition study in Albania
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-elements atmospheric deposition study in Albania

Qarri, Flora ; Lazo, Pranvera ; Stafilov, Trajce ; Frontasyeva, Marina ; Harmens, Harry ; Bekteshi, Lirim ; Baceva, Katerina ; Goryainova, Zoya

Environmental Science and Pollution Research, 2/2014, Vol.21(4), pp.2506-2518 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-013-2091-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...