skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single strand DNA catenane synthesis using the formation of G-quadruplex structure

Sannohe , Yuta ; Sugiyama , Hiroshi

Bioorganic & medicinal chemistry, 2012, Vol.20(6), pp.2030-2034 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0968-0896

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single strand DNA catenane synthesis using the formation of G-quadruplex structure.(Report)

Sannohe, Yuta ; Sugiyama, Hiroshi

Bioorganic & Medicinal Chemistry, March 15, 2012, Vol.20(6), p.2030(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0968-0896

Toàn văn sẵn có

3
Single strand DNA catenane synthesis using the formation of G-quadruplex structure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single strand DNA catenane synthesis using the formation of G-quadruplex structure

Sannohe, Yuta ; Sugiyama, Hiroshi

Bioorganic & Medicinal Chemistry, 03/2012, Vol.20(6), pp.2030-2034 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09680896 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bmc.2012.01.040

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single strand DNA catenane synthesis using the formation of G-quadruplex structure

Sannohe, Yuta ; Sugiyama, Hiroshi

Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15 March 2012, Vol.20(6), pp.2030-2034 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0968-0896 ; E-ISSN: 1464-3391 ; DOI: 10.1016/j.bmc.2012.01.040

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single strand DNA catenane synthesis using the formation of G-quadruplex structure

Sannohe, Yuta ; Sugiyama, Hiroshi

Bioorganic & medicinal chemistry, 15 March 2012, Vol.20(6), pp.2030-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1464-3391 ; PMID: 22364954 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bmc.2012.01.040

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...