skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A biophysical model of brain deformation to simulate and analyze longitudinal MRIs of patients with Alzheimer's disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A biophysical model of brain deformation to simulate and analyze longitudinal MRIs of patients with Alzheimer's disease

Khanal, Bishesh ; Lorenzi, Marco ; Ayache, Nicholas ; Pennec, Xavier

NeuroImage, 07/2016, Vol.134, C, pp.35-52 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10538119 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.03.061

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A biophysical model of brain deformation to simulate and analyze longitudinal MRIs of patients with Alzheimer's disease

Khanal, Bishesh ; Lorenzi, Marco ; Ayache, Nicholas ; Pennec, Xavier

NeuroImage, 01 July 2016, Vol.134, pp.35-52 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2016.03.061

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A biophysical model of brain deformation to simulate and analyze longitudinal MRIs of patients with Alzheimer's disease

Khanal, Bishesh ; Lorenzi, Marco ; Ayache, Nicholas ; Pennec, Xavier

Neuroimage, July 1, 2016, Vol.134, p.35(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1053-8119 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2016.03.061

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A biophysical model of brain deformation to simulate and analyze longitudinal MRIs of patients with Alzheimer's disease.(Report)

Khanal, Bishesh ; Lorenzi, Marco ; Ayache, Nicholas ; Pennec, Xavier

Neuroimage, July 1, 2016, Vol.134, p.35 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1053-8119 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2016.03.061

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A biophysical model of brain deformation to simulate and analyze longitudinal MRIs of patients with Alzheimer's disease

Khanal, Bishesh ; Lorenzi, Marco ; Ayache, Nicholas ; Pennec, Xavier; Khanal, Bishesh (Editor)

NeuroImage, July 2016, Vol.134, pp.35-52 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2016.03.061

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A biophysical model of brain deformation to simulate and analyze longitudinal MRIs of patients with Alzheimer's disease

Khanal, Bishesh ; Lorenzi, Marco ; Ayache, Nicholas ; Pennec, Xavier

NeuroImage, 01 July 2016, Vol.134, pp.35-52 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 27039699 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2016.03.061

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...