skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caracterización de las problemáticas de la cadena de abastecimiento

García Cáceres, Rafael ; García Cáceres, Rafael

Dyna, 2016, Vol.83(198), pp.68-78 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00127353 ; E-ISSN: 23462183

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of supply chain problems

García-Cáceres, Rafael Guillermo ; Escobar, John Wilmer

DYNA, 01 September 2016, Vol.83(198), pp.68-78 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0012-7353 ; DOI: 10.15446/dyna.v83n198.44532

Truy cập trực tuyến

3
Caracterización de las problemáticas de la cadena de abastecimiento
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caracterización de las problemáticas de la cadena de abastecimiento

García Cáceres, Rafael Guillermo ; Escobar, John Wilmer

DYNA, 07/01/2016, Vol.83(198), p.68 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0012-7353 ; E-ISSN: 2346-2183 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v83n197.44532

Truy cập trực tuyến

4
Caracterización de las problemáticas de la cadena de abastecimiento
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caracterización de las problemáticas de la cadena de abastecimiento

García Cáceres, Rafael Guillermo ; Escobar, John Wilmer

DYNA, 07/01/2016, Vol.83(198), pp.68-78 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0012-7353 ; E-ISSN: 2346-2183 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v83n198.44532

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caracterización de las problemáticas de la cadena de abastecimiento

Rafael Guillermo García Cáceres ; John Wilmer Escobar

Dyna (Medellín, Colombia), 01 September 2016, Vol.83(198), pp.68-78 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0012-7353 ; E-ISSN: 2346-2183 ; DOI: 10.15446/dyna.v83n198.44532

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...