skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Andre uædle metaller
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Andre uædle metaller

Statistical Office of the European Communities ; Commission of the European Communities

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 92-825-3279-8 ; ISBN: 92-825-3284-4

Toàn văn sẵn có

2
Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Landbrugsprodukter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Landbrugsprodukter

Statistical Office of the European Communities ; Commission of the European Communities

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 92-825-3271-2 ; ISBN: 92-825-3284-4

Toàn văn sẵn có

3
Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Mineralske produkter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Mineralske produkter

Statistical Office of the European Communities ; Commission of the European Communities

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 92-825-3272-0 ; ISBN: 92-825-3284-4

Toàn văn sẵn có

4
Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Maskiner, apparater
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Maskiner, apparater

Statistical Office of the European Communities ; Commission of the European Communities

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 92-825-3280-1 ; ISBN: 92-825-3284-4

Toàn văn sẵn có

5
Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1980, indførsel : Varer af sten, gips, keramik, glas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1980, indførsel : Varer af sten, gips, keramik, glas

Statistical Office of the European Communities ; Commission of the European Communities

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 92-825-3277-1 ; ISBN: 92-825-3284-4

Toàn văn sẵn có

6
Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1980, indførsel : Støbejern, jern og stål
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1980, indførsel : Støbejern, jern og stål

Statistical Office of the European Communities ; Commission of the European Communities

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 92-825-3278-X ; ISBN: 92-825-3284-4

Toàn văn sẵn có

7
Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandelen - Nimexe 1981, indførsel : Kemiske produkter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandelen - Nimexe 1981, indførsel : Kemiske produkter

Statistical Office of the European Communities ; Commission of the European Communities

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 92-825-3273-9 ; ISBN: 92-825-3284-4

Toàn văn sẵn có

8
Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Transportmateriel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Transportmateriel

Statistical Office of the European Communities ; Commission of the European Communities

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 92-825-3281-X ; ISBN: 92-825-3284-4

Toàn văn sẵn có

9
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel. NIMEXE 1981, Indførsel Bind F: 50-67
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel. NIMEXE 1981, Indførsel Bind F: 50-67

Eurostat

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 92-825-3276-3 ; ISBN: 92-825-3284-4

Toàn văn sẵn có

10
Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Træ, papir, kork
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Træ, papir, kork

Statistical Office of the European Communities ; Commission of the European Communities

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 92-825-3275-5 ; ISBN: 92-825-3284-4

Toàn văn sẵn có

11
Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Plasticstoffer, læder
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Plasticstoffer, læder

Statistical Office of the European Communities ; Commission of the European Communities

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 92-825-3274-7 ; ISBN: 92-825-3284-4

Toàn văn sẵn có

12
Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Finmekanik, optiske instrumenter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytiske Tabeller vedrørende Udenrigshandel - Nimexe 1981, indførsel : Finmekanik, optiske instrumenter

Statistical Office of the European Communities ; Commission of the European Communities

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 92-825-3282-8 ; ISBN: 92-825-3284-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...