skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INDIAN CONSTITUENT ASSEMBLY AND THE MAKING OF HINDUS AND MUSLIMS IN JAMMU AND KASHMIR

Rai, Mridu

Asian Affairs, 03 April 2018, Vol.49(2), pp.205-221 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0306-8374 ; E-ISSN: 1477-1500 ; DOI: 10.1080/03068374.2018.1468659

Toàn văn không sẵn có

2
THE INDIAN CONSTITUENT ASSEMBLY AND THE MAKING OF HINDUS AND MUSLIMS IN JAMMU AND KASHMIR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INDIAN CONSTITUENT ASSEMBLY AND THE MAKING OF HINDUS AND MUSLIMS IN JAMMU AND KASHMIR

Rai, Mridu

Asian Affairs, 04/03/2018, Vol.49(2), pp.205-221 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0306-8374 ; E-ISSN: 1477-1500 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03068374.2018.1468659

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...