skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of climate change on vector-borne disease risk in the UK

Medlock, Jolyon M. ; Leach, Steve A.

The Lancet Infectious Diseases, June, 2015, Vol.15(6), p.721(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1473-3099

Toàn văn sẵn có

2
Effect of climate change on vector-borne disease risk in the UK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of climate change on vector-borne disease risk in the UK

Medlock, Jolyon M ; Leach, Steve A

The Lancet Infectious Diseases, 06/2015, Vol.15(6), pp.721-730 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 14733099 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(15)70091-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of climate change on vector-borne disease risk in the UK

Medlock, Jolyon M ; Leach, Steve A

The Lancet. Infectious diseases, June 2015, Vol.15(6), pp.721-30 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-4457 ; PMID: 25808458 Version:1 ; DOI: 10.1016/S1473-3099(15)70091-5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of climate change on vector-borne disease risk in the UK

Medlock, Jolyon M ; Leach, Steve A

The Lancet Infectious Diseases, June 2015, Vol.15(6), pp.721-730 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1473-3099 ; E-ISSN: 1474-4457 ; DOI: 10.1016/S1473-3099(15)70091-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...