skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A knowledge-based integrated aircraft conceptual design framework

Munjulury, Raghu ; Staack, Ingo ; Berry, Patrick ; Krus, Petter

CEAS Aeronautical Journal, 2016, Vol.7(1), pp.95-105

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1869-5582 ; E-ISSN: 1869-5590 ; DOI: 10.1007/s13272-015-0174-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A knowledge-based integrated aircraft conceptual design framework

Munjulury, Raghu Chaitanya ; Staack, Ingo ; Berry, Patrick ; Krus, Petter; Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten, Fluida och mekatroniska system

CEAS Aeronautical Journal, 2016, Vol. 7(1), pp. 95-105

Uppsala University Library

ISSN: 1869-5582, 1869-5590 ; DOI: 10.1007/s13272-015-0174-z

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A knowledge-based integrated aircraft conceptual design framework

Munjulury, Raghu Chaitanya ; Staack, Ingo ; Berry, Patrick ; Krus, Petter

CEAS Aeronautical Journal, 2016, Vol.7(1), pp.95-105

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1869-5582 ; ISSN: 1869-5582, 1869-5590 ; E-ISSN: 1869-5590 ; DOI: 10.1007/s13272-015-0174-z

Toàn văn sẵn có

4
A knowledge-based integrated aircraft conceptual design framework
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A knowledge-based integrated aircraft conceptual design framework

Munjulury, Raghu Chaitanya ; Staack, Ingo ; Berry, Patrick ; Krus, Petter

CEAS Aeronautical Journal, 3/2016, Vol.7(1), pp.95-105

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1869-5582 ; E-ISSN: 1869-5590 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13272-015-0174-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...