skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of external gamma exposure and radon levels in a dwelling constructed with phosphogypsum plates

Máduar , M.F. ; Campos , M.P. ; Mazzilli , B.P. ; Villaverde , F.L.

Journal of hazardous materials, 2011, Vol.190(1), pp.1063-1067 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

2
Assessment of external gamma exposure and radon levels in a dwelling constructed with phosphogypsum plates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of external gamma exposure and radon levels in a dwelling constructed with phosphogypsum plates

Máduar, M.F. ; Campos, M.P. ; Mazzilli, B.P. ; Villaverde, F.L.

Journal of Hazardous Materials, 6/2011, Vol.190(1-3), pp.1063-1067 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03043894 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.03.019

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of external gamma exposure and radon levels in a dwelling constructed with phosphogypsum plates

Máduar, M.F ; Campos, M.P ; Mazzilli, B.P ; Villaverde, F.L

Journal of Hazardous Materials, 2011, Vol.190(1), pp.1063-1067 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.03.019

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of external gamma exposure and radon levels in a dwelling constructed with phosphogypsum plates

Máduar, M F ; Campos, M P ; Mazzilli, B P ; Villaverde, F L

Journal of hazardous materials, 15 June 2011, Vol.190(1-3), pp.1063-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 21458158 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.03.019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...