skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Casein Kinase 1-dependent Phosphorylation of Familial Advanced Sleep Phase Syndrome-associated Residues Controls PERIOD 2 Stability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Casein Kinase 1-dependent Phosphorylation of Familial Advanced Sleep Phase Syndrome-associated Residues Controls PERIOD 2 Stability

Shanware, Naval P. ; Hutchinson, John A. ; Kim, Sang Hwa ; Zhan, Lihong ; Bowler, Michael J. ; Tibbetts, Randal S.

Journal of Biological Chemistry, 04/08/2011, Vol.286(14), pp.12766-12774 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M111.224014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Casein kinase 1-dependent phosphorylation of familial advanced sleep phase syndrome-associated residues controls PERIOD 2 stability

Shanware, Naval P ; Hutchinson, John A ; Kim, Sang Hwa ; Zhan, Lihong ; Bowler, Michael J ; Tibbetts, Randal S

The Journal of biological chemistry, 08 April 2011, Vol.286(14), pp.12766-74 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 21324900 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M111.224014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...