skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sweden – Socioeconomic factors and health

Burström, Bo

Social Science & Medicine, March 2012, Vol.74(5), pp.654-655 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2011.12.010

Toàn văn sẵn có

2
Sweden – Socioeconomic factors and health
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sweden – Socioeconomic factors and health

Burström, Bo

Social Science & Medicine, 03/2012, Vol.74(5), pp.654-655 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.12.010

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sweden--socioeconomic factors and health

Burström, Bo

Social science & medicine (1982), March 2012, Vol.74(5), pp.654-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 22245383 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2011.12.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...