skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can air pollution affect tear film stability? a cross-sectional study in the aftermath of an explosion accident

Granslo Jt ; Magerøy N ; Bakke Jv ; Wieslander G ; Norbäck D ; Moen Bente E ; Irgens Å ; Bråtveit M ; Hollund Be ; Aasen T

BMC Public Health, 01 April 2011, Vol.11(1), p.235 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-235

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can air pollution affect tear film stability? a cross-sectional study in the aftermath of an explosion accident

Moen, Bente ; Norbäck, D ; Wieslander, G ; Bakke, JV ; Magerøy, N ; Granslo, JT ; Irgens, Å ; Bråtveit, M ; Hollund, BE ; Aasen, T

BMC Public Health, 2011, Vol.11(1), p.235 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-235 ; PMID: 21492464

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can air pollution affect tear film stability? a cross-sectional study in the aftermath of an explosion accident

Moen, Bente E ; Norbäck, D ; Wieslander, G ; Bakke, Jv ; Magerøy, N ; Granslo, Jt ; Irgens, Å ; Bråtveit, M ; Hollund, Be ; Aasen, T

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.235-235 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-235 ; PMCID: 3101178 ; PMID: 21492464

Toàn văn sẵn có

4
Can air pollution affect tear film stability? a cross-sectional study in the aftermath of an explosion accident
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can air pollution affect tear film stability? a cross-sectional study in the aftermath of an explosion accident

Moen, Bente E ; Norbäck, D ; Wieslander, G ; Bakke, Jv ; Magerøy, N ; Granslo, Jt ; Irgens, Å ; Bråtveit, M ; Hollund, Be ; Aasen, T

BMC Public Health, 12/2011, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-11-235

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can air pollution affect tear film stability? A cross-sectional study in the aftermath of an explosion accident

Moen, Bente E ; Norbäck, D ; Wieslander, G ; Bakke, J V ; Magerøy, N ; Granslo, J T ; Irgens, A ; Bråtveit, M ; Hollund, B E ; Aasen, T

BMC public health, 14 April 2011, Vol.11, pp.235 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 21492464 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-235

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can air pollution affect tear film stability? a cross-sectional study in the aftermath of an explosion accident

Moen, Bente Elisabeth ; Norbäck, D ; Wieslander, G ; Bakke, Jan Vilhelm ; Magerøy, Nils ; Granslo, Jens-Tore ; Irgens, Ågot ; Bråtveit, Magne ; Hollund, Eli Bjørg ; Aasen, Tor

BMC Public Health 2011, 11 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-235

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can air pollution affect tear film stability? a cross-sectional study in the aftermath of an explosion accident

Moen, Bente Elisabeth ; Norbäck, D ; Wieslander, G ; Bakke, Jan Vilhelm ; Magerøy, Nils ; Granslo, Jens-Tore ; Irgens, Ågot ; Bråtveit, Magne ; Hollund, Eli Bjørg ; Aasen, Tor

BMC Public Health 2011, 11 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/1471-2458-11-235

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...