skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural investigations on historical organ pipes.(Metals)

Albano, M. ; Fichera, G. V. ; Rovetta, T. ; Guida, G. ; Licchelli, M. ; Merlo, C. ; Cofrancesco, P.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(16), p.9859(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1134-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural investigations on historical organ pipes

Albano, M. ; Fichera, G. ; Rovetta, T. ; Guida, G. ; Licchelli, M. ; Merlo, C. ; Cofrancesco, P. ; Milanese, C. ; Malagodi, M.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(16), pp.9859-9871 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1134-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...