skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High temperature thermal stability of ultrafine-grained silver processed by equal-channel angular pressing

Hegedus, Zoltan ; Gubicza, Jeno ; Kawasaki, Megumi ; Chinh, Nguyen Q. ; Suvegh, Karoly ; Fogarassy, Zsolt ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, Feb 15, 2013, Vol.48(4), p.1675(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High temperature thermal stability of ultrafine-grained silver processed by equal-channel angular pressing

Hegedűs, Zoltán ; Gubicza, Jenő ; Kawasaki, Megumi ; Chinh, Nguyen ; Süvegh, Károly ; Fogarassy, Zsolt ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(4), pp.1675-1684 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6926-9

Toàn văn sẵn có

3
High temperature thermal stability of ultrafine-grained silver processed by equal-channel angular pressing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High temperature thermal stability of ultrafine-grained silver processed by equal-channel angular pressing

Hegedűs, Zoltán ; Gubicza, Jenő ; Kawasaki, Megumi ; Chinh, Nguyen Q. ; Süvegh, Károly ; Fogarassy, Zsolt ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, 2/2013, Vol.48(4), pp.1675-1684 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-012-6926-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...