skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphologies of protostellar outflows: An ALMA view

Peters, Thomas ; Klaassen, Pamela D. ; Seifried, Daniel ; Banerjee, Robi ; Klessen, Ralf S.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 437 (2014), 2901-2908 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1310.7356

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphologies of protostellar outflows: An ALMA view

Peters, Thomas ; Klaassen, Pamela ; Seifried, Daniel ; Banerjee, Robi ; Klessen, Ralf; Klessen, Ralf (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 28, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1093/mnras/stt2104

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphologies of protostellar outflows: an ALMA view

Peters, Thomas ; Klaassen, Pamela D ; Seifried, Daniel ; Banerjee, Robi ; Klessen, Ralf S

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, Vol. 437(3), pp.2901-2908 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: 10.1093/mnras/stt2104

Toàn văn sẵn có

4
Morphologies of protostellar outflows: an ALMA view
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphologies of protostellar outflows: an ALMA view

Peters, Thomas ; Klaassen, Pamela D. ; Seifried, Daniel ; Banerjee, Robi ; Klessen, Ralf S.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 01/21/2014, Vol.437(3), pp.2901-2908 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stt2104

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...