skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Engineering Representations to Support Evidence-based Clinical Practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Representations to Support Evidence-based Clinical Practice

Flach, John M. ; Reynolds, Peter ; Cao, Caroline ; Saffell, Tiffany

Proceedings of the International Symposium on Human Factors and Ergonomics in Health Care, 06/2017, Vol.6(1), pp.66-73 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 2327-8595 ; E-ISSN: 2327-8595 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/2327857917061015

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Representations to Support Evidence-based Clinical Practice

Flach, John M ; Reynolds, Peter ; Cao, Caroline ; Saffell, Tiffany

Proceedings of the International Symposium of Human Factors and Ergonomics in Healthcare, June 2017, Vol.6(1), pp.66-73 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 2327-8579 ; E-ISSN: 2327-8595 ; DOI: 10.1177/2327857917061015

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...