skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PANENE: A Progressive Algorithm for Indexing and Querying Approximate k-Nearest Neighbors

Jo, Jaemin ; Seo, Jinwook ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2018.2869149

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PANENE: A Progressive Algorithm for Indexing and Querying Approximate k-Nearest Neighbors

Jo, Jaemin ; Seo, Jinwook ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 11 September 2018, pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

IEEE Conference Publications

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2018.2869149

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...