skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Star-Formation in the Ultraluminous Infrared Galaxy F00183-7111

Mao, Minnie Y. ; Norris, Ray P. ; Emonts, Bjorn ; Sharp, Rob G. ; Feain, Ilana ; Chow, Kate ; Lenc, Emil ; Stevens, Jamie

Cornell University

Arxiv ID: 1401.5121

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Star-Formation in the Ultraluminous Infrared Galaxy F00183-7111

Mao, Minnie ; Norris, Ray ; Emonts, Bjorn ; Sharp, Rob ; Feain, Ilana ; Chow, Kate ; Lenc, Emil ; Stevens, Jamie; Stevens, Jamie (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 20, 2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1093/mnrasl/slu015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Star formation in the ultraluminous infrared galaxy F00183-7111

Mao, Minnie Y ; Norris, Ray P ; Emonts, Bjorn ; Sharp, Rob ; Feain, Ilana ; Chow, Kate ; Lenc, Emil ; Stevens, Jamie

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 2014, Vol. 440(1), pp.L31-L35 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1745-3925 ; E-ISSN: 1745-3933 ; DOI: 10.1093/mnrasl/slu015

Toàn văn sẵn có

4
Star formation in the ultraluminous infrared galaxy F00183-7111
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Star formation in the ultraluminous infrared galaxy F00183-7111

Mao, Minnie Y. ; Norris, Ray P. ; Emonts, Bjorn ; Sharp, Rob ; Feain, Ilana ; Chow, Kate ; Lenc, Emil ; Stevens, Jamie

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 05/01/2014, Vol.440(1), pp.L31-L35 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 1745-3925 ; E-ISSN: 1745-3933 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mnrasl/slu015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...