skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stories from unaccompanied children in immigration detention: A composite account.(Report)

Zwi, Karen ; Mares, Sarah

Journal of Paediatrics and Child Health, 2015, Vol.51(7), p.658(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1034-4810

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stories from unaccompanied children in immigration detention: A composite account.(Report)

Zwi, Karen ; Mares, Sarah

Journal of Paediatrics and Child Health, July, 2015, Vol.51(7), p.658(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1034-4810

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stories from unaccompanied children in immigration detention: A composite account

Zwi, Karen ; Mares, Sarah

Journal of Paediatrics and Child Health, July 2015, Vol.51(7), pp.658-662 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1034-4810 ; E-ISSN: 1440-1754 ; DOI: 10.1111/jpc.12953

Toàn văn không sẵn có

4
Stories from unaccompanied children in immigration detention: A composite account: Stories from unaccompanied children
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stories from unaccompanied children in immigration detention: A composite account: Stories from unaccompanied children

Zwi, Karen ; Mares, Sarah

Journal of Paediatrics and Child Health, 07/2015, Vol.51(7), pp.658-662 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jpc.12953

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stories from unaccompanied children in immigration detention: A composite account

Zwi, Karen ; Mares, Sarah

Journal of paediatrics and child health, July 2015, Vol.51(7), pp.658-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1440-1754 ; PMID: 26135146 Version:1 ; DOI: 10.1111/jpc.12953

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...