skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizing nurses' full potential: Sheila Tlou tells Fiona Fleck about the innovative approaches to the HIV epidemic she helped to develop by blending her talents as professor of nursing, civil society activist and director of a theatre company.(News)(Interview)

Fleck, Fiona

Bulletin of the World Health Organization, 2015, Vol.93(9), p.596(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686 ; DOI: 10.2471/BLT.15.030915

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizing nurses' full potential: Sheila Tlou tells Fiona Fleck about the innovative approaches to the HIV epidemic she helped to develop by blending her talents as professor of nursing, civil society activist and director of a theatre company.(News)(Interview)

Fleck, Fiona

Bulletin of the World Health Organization, 2015, Vol.93(9), p.596(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686 ; DOI: 10.2471/BLT.15.030915

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizing nurses' full potential: Sheila Tlou tells Fiona Fleck about the innovative approaches to the HIV epidemic she helped to develop by blending her talents as professor of nursing, civil society activist and director of a theatre company.(News)(Interview)

Fleck, Fiona

Bulletin of the World Health Organization, Sept, 2015, Vol.93(9), p.596(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686 ; DOI: 10.2471/BLT.15.030915

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizing nurses' full potential

Fleck, Fiona

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Sep 2015, Vol.93(9), pp.596-597 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.030915

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizing nurses' full potential

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2015, Vol.93(9), pp.596-597 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.030915

Truy cập trực tuyến

6
Realizing nurses’ full potential
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizing nurses’ full potential

Bulletin of the World Health Organization, 09/01/2015, Vol.93(9), pp.596-597 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0042-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.15.030915

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizing nurses’ full potential

Bulletin of the World Health Organization, 2015, Vol.93(9), p.596-597 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.030915 ; PMCID: 4581650

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizing nurses' full potential

Tlou, Sheila ; Fleck, Fiona

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2015, Vol.93(9), pp.596-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 26478622 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.15.030915

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...