skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doppler hemodynamics of 51 clinically and echocardiographically normal pulmonary valve prostheses

Novaro, G M ; Connolly, H M ; Miller, F A

Mayo Clinic proceedings, February 2001, Vol.76(2), pp.155-60 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11213303 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Doppler Hemodynamics of 51 Clinically and Echocardiographically Normal Pulmonary Valve Prostheses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doppler Hemodynamics of 51 Clinically and Echocardiographically Normal Pulmonary Valve Prostheses

Novaro, Gian M. ; Connolly, Heidi M. ; Miller, Fletcher A.

Mayo Clinic Proceedings, 2/2001, Vol.76(2), pp.155-160 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00256196 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0025-6196(11)63122-4

Toàn văn sẵn có

3
Doppler Hemodynamics of 51 Clinically and Echocardiographically Normal Pulmonary Valve Prostheses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doppler Hemodynamics of 51 Clinically and Echocardiographically Normal Pulmonary Valve Prostheses

Novaro, Gian M. ; Connolly, Heidi M. ; Miller, Fletcher A.

Mayo Clinic Proceedings, 2/2001, Vol.76(2), pp.155-160 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00256196 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4065/76.2.155

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doppler Hemodynamics of 51 Clinically and Echocardiographically Normal Pulmonary Valve Prostheses

Novaro, Gian M ; Connolly, Heidi M ; Miller, Fletcher A

Mayo Clinic Proceedings, February 2001, Vol.76(2), pp.155-160 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0025-6196 ; E-ISSN: 1942-5546 ; DOI: 10.4065/76.2.155

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...