skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Predisposition and Renal Allograft Failure: Implication of Non-HLA Genetic Variants

Agrawal, Suraksha

Molecular Diagnosis & Therapy, 2006, Vol.10(4), pp.205-219 [Tạp chí có phản biện]

Adis International (IngentaConnect)

ISSN: 1177-1062

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic predisposition and renal allograft failure: implication of Non-HLA genetic variants.(Immunology)

Khan, Faisal ; Agrawal, Swati ; Agrawal, Suraksha

Molecular Diagnosis & Therapy, July-August, 2006, Vol.10(4), p.205(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1177-1062

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic predisposition and renal allograft failure: implication of Non-HLA genetic variants.(Immunology)

Khan, Faisal ; Agrawal, Swati ; Agrawal, Suraksha

Molecular Diagnosis & Therapy, July-August, 2006, Vol.10(4), p.205(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1177-1062

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Predisposition and Renal Allograft Failure

Khan, Faisal ; Agrawal, Swati ; Agrawal, Suraksha

Molecular Diagnosis & Therapy, 2006, Vol.10(4), pp.205-219 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1177-1062 ; E-ISSN: 1179-2000 ; DOI: 10.1007/BF03256459

Toàn văn sẵn có

5
Genetic Predisposition and Renal Allograft Failure: Implication of Non-HLA Genetic Variants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Predisposition and Renal Allograft Failure: Implication of Non-HLA Genetic Variants

Khan, Faisal ; Agrawal, Swati ; Agrawal, Suraksha

Molecular Diagnosis & Therapy, 7/2006, Vol.10(4), pp.205-219 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1177-1062 ; E-ISSN: 1179-2000 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF03256459

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic predisposition and renal allograft failure: implication of non-HLA genetic variants

Khan, Faisal ; Agrawal, Swati ; Agrawal, Suraksha

Molecular diagnosis & therapy, 2006, Vol.10(4), pp.205-19 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1177-1062 ; PMID: 16884324 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...