skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Overlapping Functional Units with Various Structure in Protein Interaction Networks (Exploring Protein Functional Units)

Zhang, Xiao-Fei ; Dai, Dao-Qing ; Ou-Yang, Le ; Wu, Meng-Yun; Boccaletti, Stefano (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e43092 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043092

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Overlapping Functional Units with Various Structure in Protein Interaction Networks

Zhang, Xiao-Fei ; Dai, Dao-Qing ; Ou-Yang, Le ; Wu, Meng-Yun; Boccaletti, Stefano (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(8) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043092 ; PMCID: 3423443 ; PMID: 22916212

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Overlapping Functional Units with Various Structure in Protein Interaction Networks.(Research Article)

Zhang, Xiao-Fei ; Dai, Dao-Qing ; Ou-Yang, Le ; Wu, Meng-Yun

PLoS ONE, August 20, 2012, Vol.7(8), p.e43092 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043092

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Overlapping Functional Units with Various Structure in Protein Interaction Networks.(Research Article)

Zhang, Xiao - Fei ; Dai, Dao - Qing ; Ou - Yang, Le ; Wu, Meng - Yun

PLoS ONE, August 20, 2012, Vol.7(8), p.e43092 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043092

Toàn văn sẵn có

5
Exploring Overlapping Functional Units with Various Structure in Protein Interaction Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Overlapping Functional Units with Various Structure in Protein Interaction Networks

Zhang, Xiao-Fei ; Dai, Dao-Qing ; Ou-Yang, Le ; Wu, Meng-Yun; Boccaletti, Stefano

PLoS ONE, 8/20/2012, Vol.7(8), p.e43092 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0043092

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring overlapping functional units with various structure in protein interaction networks

Zhang, Xiao-Fei ; Dai, Dao-Qing ; Ou-Yang, Le ; Wu, Meng-Yun

PloS one, 2012, Vol.7(8), pp.e43092 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22916212 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043092

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Overlapping Functional Units with Various Structure in Protein Interaction Networks

Xiao-Fei, Zhang ; Ou-Yang, Le ; Meng-Yun, Wu

PLoS One, Aug 2012, Vol.7(8), p.e43092 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043092

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring overlapping functional units with various structure in protein interaction networks

Xiao-Fei Zhang ; Dao-Qing Dai ; Le Ou-Yang ; Meng-Yun Wu

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(8), p.e43092 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043092

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...