skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the speed of sound in follicular fluid

Gooding, M J ; Barber, D ; Kennedy, S H ; Noble, J A

Human reproduction (Oxford, England), February 2005, Vol.20(2), pp.497-500 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0268-1161 ; PMID: 15618259 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the speed of sound in follicular fluid

Gooding, M. J ; Barber, D ; Kennedy, S. H ; Noble, J. A

Human Reproduction, 2005, Vol.20(2), pp.497-500 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: 10.1093/humrep/deh591

Toàn văn sẵn có

3
Measurement of the speed of sound in follicular fluid
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the speed of sound in follicular fluid

Gooding, M.J.

Human Reproduction, 11/26/2004, Vol.20(2), pp.497-500 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/deh591

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...