skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of methods for measuring atmospheric deposition of arsenic, cadmium, nickel and lead

Aas, Wenche ; Alleman, Laurent Y ; Bieber, Elke ; Gladtke, Dieter ; Houdret, Jean-Luc ; Karlsson, Vuokko ; Monies, Christian

Journal of environmental monitoring : JEM, June 2009, Vol.11(6), pp.1276-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1464-0333 ; PMID: 19513460 Version:1 ; DOI: 10.1039/b822330k

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of methods for measuring atmospheric deposition of arsenic, cadmium, nickel and lead

Aas, Wenche ; Alleman, Laurent Y. ; Bieber, Elke ; Gladtke, Dieter ; Houdret, Jean-luc ; Karlsson, Vuokko ; Monies, Christian

Journal of Environmental Monitoring, 2009, Vol.11(6), pp.1276-1283 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society of Chemistry

ISSN: 1464-0325 ; E-ISSN: 1464-0333 ; DOI: 10.1039/b822330k

Toàn văn sẵn có

3
Comparison of methods for measuring atmospheric deposition of arsenic, cadmium, nickel and lead
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of methods for measuring atmospheric deposition of arsenic, cadmium, nickel and lead

Aas, Wenche ; Alleman, Laurent Y. ; Bieber, Elke ; Gladtke, Dieter ; Houdret, Jean-Luc ; Karlsson, Vuokko ; Monies, Christian

Journal of Environmental Monitoring, 2009, Vol.11(6), p.1276 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1464-0325 ; E-ISSN: 1464-0333 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/b822330k

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...