skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for the evolution of vancomycin resistance D,D-peptidases.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Meziane - Cherif, Djalal ; Stogios, Peter J. ; Evdokimova, Elena ; Savchenko, Alexei ; Courvalin, Patrice

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 22, 2014, Vol.111(16), p.5872(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for the evolution of vancomycin resistance D,D-peptidases

Meziane-Cherif, Djalal ; Stogios, Peter J. ; Evdokimova, Elena ; Savchenko, Alexei ; Courvalin, Patrice

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 April 2014, Vol.111(16), pp.5872-5877 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for the evolution of vancomycin resistance D,D-peptidases

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, Vol.111(16), pp.5872-5877 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for the evolution of vancomycin resistance D,D-peptidases

Meziane-Cherif, Djalal ; Stogios, Peter J. ; Evdokimova, Elena ; Savchenko, Alexei ; Courvalin, Patrice

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 April 2014, Vol.111(16), pp.5872-5877 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Structural basis for the evolution of vancomycin resistance D,D-peptidases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for the evolution of vancomycin resistance D,D-peptidases

Meziane-Cherif, D. ; Stogios, P. J. ; Evdokimova, E. ; Savchenko, A. ; Courvalin, P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/22/2014, Vol.111(16), pp.5872-5877 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1402259111

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for the evolution of vancomycin resistance D,D-peptidases

Meziane-Cherif, Djalal ; Stogios, Peter J ; Evdokimova, Elena ; Savchenko, Alexei ; Courvalin, Patrice

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 April 2014, Vol.111(16), pp.5872-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24711382 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1402259111

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...