skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation of Metarhizium anisopliae carboxypeptidase A with native disulfide bonds from the cytosol of Escherichia coli BL21(DE3)

Austin, Brian P. ; Waugh, David S.

Protein Expression and Purification, March, 2012, Vol.82(1), p.116(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1046-5928

Toàn văn sẵn có

2
Isolation of Metarhizium anisopliae carboxypeptidase A with native disulfide bonds from the cytosol of Escherichia coli BL21(DE3)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation of Metarhizium anisopliae carboxypeptidase A with native disulfide bonds from the cytosol of Escherichia coli BL21(DE3)

Austin, Brian P. ; Waugh, David S.

Protein Expression and Purification, 03/2012, Vol.82(1), pp.116-124 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10465928 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pep.2011.11.015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation of Metarhizium anisopliae carboxypeptidase A with native disulfide bonds from the cytosol of Escherichia coli BL21(DE3)

Austin, Brian P ; Waugh, David S

Protein expression and purification, March 2012, Vol.82(1), pp.116-24 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1096-0279 ; PMID: 22197595 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.pep.2011.11.015

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation of Metarhizium anisopliae carboxypeptidase A with native disulfide bonds from the cytosol of Escherichia coli BL21(DE3)

Austin, Brian P ; Waugh, David S

Protein Expression and Purification, March 2012, Vol.82(1), pp.116-124 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1046-5928 ; E-ISSN: 1096-0279 ; DOI: 10.1016/j.pep.2011.11.015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...