skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ties that heal: Guatemalan immigrant women's networks and medical treatment (1)

Menjivar, Cecilia

International Migration Review, Summer, 2002, Vol.36(2), p.437(30) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0197-9183

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ties that Heal: Guatemalan Immigrant Women's Networks and Medical Treatment 1

Menjívar, Cecilia

International Migration Review, June 2002, Vol.36(2), pp.437-466 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2002.tb00088.x

Truy cập trực tuyến

3
The Ties that Heal: Guatemalan Immigrant Women's Networks and Medical Treatment1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ties that Heal: Guatemalan Immigrant Women's Networks and Medical Treatment1

Menjívar, Cecilia

International Migration Review, 06/2002, Vol.36(2), pp.437-466 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-7379.2002.tb00088.x

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ties that heal: Guatemalan immigrant women's networks and medical treatment

Menjivar, Cecilia

The International Migration Review, Summer 2002, Vol.36(2), pp.437-466 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2002.tb00088.x

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...