skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticipating critical transitions

Scheffer, Marten ; Carpenter, Stephen R. ; Lenton, Timothy M. ; Bascompte, Jordi ; Brock, William ; Dakos, Vasilis ; van de Koppel, Johan ; van de Leemput, Ingrid A. ; Levin, Simon A. ; van Nes, Egbert H. ; Pascual, Mercedes ; Vandermeer, John; Olff group

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticipating critical transitions.(Report)(Author abstract)

Scheffer, Marten ; Carpenter, Stephen R. ; Lenton, Timothy M. ; Bascompte, Jordi ; Brock, William ; Dakos, Vasilis ; Van De Koppel, Johan ; Van De Leemput, Ingrid A. ; Levin, Simon A. ; Van Nes, Egbert H. ; Pascual, Mercedes ; Vandermeer, John

Science, Oct 19, 2012, Vol.338(6105), p.344(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticipating critical transitions.(Report)(Author abstract)

Scheffer, Marten ; Carpenter, Stephen R. ; Lenton, Timothy M. ; Bascompte, Jordi ; Brock, William ; Dakos, Vasilis ; Van De Koppel, Johan ; Van De Leemput, Ingrid A. ; Levin, Simon A. ; Van Nes, Egbert H. ; Pascual, Mercedes ; Vandermeer, John

Science, Oct 19, 2012, Vol.338(6105), p.344(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticipating Critical Transitions

Scheffer, Marten ; Carpenter, Stephen R. ; Lenton, Timothy M. ; Bascompte, Jordi ; Brock, William ; Dakos, Vasilis ; Van De Koppel, Johan ; Van De Leemput, Ingrid A. ; Levin, Simon A. ; Van Nes, Egbert H. ; Pascual, Mercedes ; Vandermeer, John

Science, 19 October 2012, Vol.338(6105), pp.344-348 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticipating critical transitions

Scheffer, Marten ; Carpenter, Stephen R ; Lenton, Timothy M ; Bascompte, Jordi ; Brock, William ; Dakos, Vasilis ; Van De Koppel, Johan ; Van De Leemput, Ingrid A ; Levin, Simon A ; Van Nes, Egbert H ; Pascual, Mercedes ; Vandermeer, John

Science (New York, N.Y.), 19 October 2012, Vol.338(6105), pp.344-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23087241 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1225244

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...