skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress, Kissinger, and the Origins of Human Rights Diplomacy.(Report)

Keys, Barbara

Diplomatic History, Nov, 2010, Vol.34(5), p.823(29) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0145-2096

Toàn văn không sẵn có

2
Congress, Kissinger, and the Origins of Human Rights Diplomacy: Congress, Kissinger, and the Origins of Human Rights Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress, Kissinger, and the Origins of Human Rights Diplomacy: Congress, Kissinger, and the Origins of Human Rights Diplomacy

Keys, Barbara

Diplomatic History, 11/2010, Vol.34(5), pp.823-851 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-7709.2010.00897.x

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress, Kissinger, and the Origins of Human Rights Diplomacy

Keys, Barbara

Diplomatic History, November 2010, Vol.34(5), pp.823-851 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/j.1467-7709.2010.00897.x

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress, Kissinger, and the Origins of Human Rights Diplomacy

Keys, Barbara

Diplomatic History, 1 November 2010, Vol.34(5), pp.823-851 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01452096 ; E-ISSN: 14677709

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...